Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019

A A A

REGULAMIN PLEBISCYTU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Nazwa Plebiscytu: PLEBISCYT będzie prowadzony pod nazwą „Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019”.

2.    Podmiotem urządzającym Plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3.    Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE Polska sp. Z o.o. sp. K. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4.    Zasięg plebiscytu: Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu gostyńskiego.

5.    Czas trwania Plebiscytu: Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 01.00 i kończy w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 23.59.

6.    Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego

 

II. DANE OSOBOWE

7.    Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

8.    Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

9.    Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

10.  Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu

11.  Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

III. UCZESTNICY/KANDYDACI PLEBISCYTU

12.  Uczestnikami/kandydatami plebiscytu są sportowcy nominowani przez kluby i trenerów oraz Czytelników „Życia Gostynia”, którzy działają w klubach na terenie powiatu gostyńskiego, a którzy wykazali się w roku 2019 osiągnięciami sportowymi, a także trenerzy klubów z terenu powiatu gostyńskiego. Lista nominowanych sportowców i trenerów będzie dostępna na portalu gostynska.pl i łamach tygodnika "Życie Gostynia".

13.  Uczestnikiem plebiscytu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia (za pozwoleniem opiekuna prawnego), zamieszkała na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

 

IV. KOMISJA PLEBISCYTOWA

14. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

V. PRZEBIEG PLEBISCYTU

15. Część Plebiscytu, w której wybrany zostanie Najpopularniejszy Sportowiec 2019 roku przebiega w dwóch etapach:

      • a) I etap - polega na głosowaniu od 28 stycznia od godz. 01:00 do 17 lutego do godz. 10:00 na wybranego kandydata. Do II etapu przechodzi 10 osób z najwyższą liczbą głosów/punktów.
      • b) II etap - polega na głosowaniu na 10 sportowców z najlepszym wynikiem z I etapu, wśród których wybrany zostanie zwycięzca plebiscytu. Głosowanie trwa od 18 lutego od godz. 00:00 do 25 lutego do godz. 23:59.

16.   Część Plebiscytu, w której wybrany zostanie Najpopularniejszy Trener roku 2019 przebiega w jednym etapie od 28 stycznia od godz. 01:00 do 25 lutego do godz. 23:59, w którym wybranie zostanie zwycięzca na podstawie osiągniętych w tym czasie głosów/punktów.

 

VI. ZASADY GŁOSOWANIA I PUNKTOWANIA

17.  Wyłanianie zwycięzców plebiscytu odbywa się dwutorowo - poprzez wysyłanie wypełnionych prawidłowo kuponów z „Życia Gostynia” oraz poprzez wysyłanie pod numer podany w „Życiu Gostynia” i na stronie www.gostynska.pl wiadomości SMS, w treści której wpisane jest podane w wyżej wymienionych publikatorach słowo kluczowe i numer-kod przewidziany dla danego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne.

18.   Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w „Życiu Gostynia” i na stronie www.gostynska.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

19.  Głosy oddane w plebiscycie są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców plebiscytu.

20.   Każdy uczestnik, oddający głos na swojego kandydata, może wysyłać zgłoszenia wielokrotnie i poprawiać wynik swojego kandydata w plebiscycie.

21.  Poprzez kupony znajdujące się w numerach od 4 do 9 „Życia Gostynia” Sportowcy będą mieli możliwość zdobycia od 1 do 5 punktów z każdego kuponu, trenerzy - od 1 do 3 punktów. W kilku numerach „Życia Gostynia” ukażą się kupony punktowane podwójnie lub potrójnie. Informacja o tym znajdzie się na portalu gostynska.pl i w gazecie ”Życie Gostynia”.

22.  Poprzez SMS-y sportowcy oraz trenerzy zdobędą 3 punkty za 1 SMS, poza wyznaczonymi okresami, w których będzie możliwość zdobycia bonusowych punktów. Informacja o bonusach i terminach ukaże się wcześniej na portalu gostynska.pl.

23.   W przypadku, gdy tę samą ilość głosów osiągnie kilku kandydatów do nagrody, decyzję rozstrzygającą ma Komisja Plebiscytowa. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

 

VII. NAGRODY

24.  Nagrodami w plebiscycie są:

  1. Za zajęcie pierwszego miejsca dla Sportowca i Trenera: vouchery wartości 500 zł
  2. Za zajęcie drugiego miejsca dla Sportowca: voucher wartości 300 zł
  3. Za zajęcie trzeciego miejsca dla Sportowca: voucher wartości 200 zł

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I ODBIÓR NAGRÓD

25.  Organizator powiadomi zwycięzców Plebiscytu o przyznaniu nagrody oraz o warunkach ich odbioru podczas oficjalnej Gali, która odbędzie się pod koniec lutego 2020 r.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

26. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po dniu 5 marca 2020 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

27. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Redakcja „Życia Gostynia”, ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń.

28. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora. Jest też dostępny pod adresem http://www.gostynska.pl/informacje/regulamin,331. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

31. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.