Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”

A A A

Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Nazwa Plebiscytu: PLEBISCYT będzie prowadzony pod nazwą „Plebiscyt na Super Słodziaka „Życia Gostynia”

2.       Podmiotem urządzającym Plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3.       Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE Polska sp. Z o.o. sp. K. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4.       Zasięg plebiscytu: Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu gostyńskiego.

5.       Czas trwania Plebiscytu: Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 01.00 i kończy w dniu 31 maja 2020 r. o godz. 23.59.

6.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

 

II. DANE OSOBOWE

7.       Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania swoich podopiecznych na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

8.       Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

9.       Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

10.     Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Konkursu

11.     Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

III. UCZESTNICY/KANDYDACI PLEBISCYTU

12.     Kandydatami plebiscytu są dzieci do lat 13, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez opiekunów prawnych. Lista kandydatów zostanie zamknięta (UWAGA, ZMIANA ze względu na dużą ilość zgłoszeń) 22 maja, do godz. 12.00.

13.     Uczestnikiem plebiscytu - głosującym - może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

 

IV. KOMISJA PLEBISCYTOWA

14.     W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

V. PRZEBIEG PLEBISCYTU

15.     Plebiscyt, w którym wybrany zostanie Super Słodziak „Życia Gostynia” przebiega w dwóch etapach:

a)         I etap - polega na zgłoszeniu kandydatów drogą mailową lub przez wiadomość na Fb „Życia Gostynia”. Szczegóły podane są w nr 20 „Życia Gostynia” oraz na portalu gostynska.pl. Zgłoszeń można dokonywać do 22 maja, do godz. 12.00. Sposród zgłoszeń wybierzemy maksymalnie 100 fotografii o dobrej jakości. 

b)      II etap - polega na głosowaniu sms-owym na wybranego kandydata według szczegółów podanych w nr 21 „Życia Gostynia”. Głosowanie trwa od 26 maja od godz. 00:00 do 31 maja do godz. 23:59.

 

VI. ZASADY GŁOSOWANIA I PUNKTOWANIA

16.     Wyłanianie zwycięzców plebiscytu odbywa się poprzez wysyłanie pod numer podany w „Życiu Gostynia” i na stronie www.gostynska.pl wiadomości SMS, w treści której wpisane jest podane w wyżej wymienionych publikatorach słowo kluczowe i numer-kod przewidziany dla danego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne.

17.     Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w „Życiu Gostynia” i na stronie www.gostynska.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

18.     Głosy oddane w plebiscycie są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców plebiscytu.

19.     Każdy uczestnik, oddający głos na swojego kandydata, może wysyłać zgłoszenia wielokrotnie i poprawiać wynik swojego kandydata w plebiscycie.

20.     Każdy SMS daje kandydatowi 1 punkt, poza wyznaczonymi okresami, w których będzie możliwość zdobycia bonusowych punktów. Informacja o bonusach i terminach ukaże się wcześniej na portalu gostynska.pl.

21.     W przypadku, gdy tę samą ilość głosów osiągnie kilku kandydatów do nagrody, decyzję rozstrzygającą ma Komisja Plebiscytowa. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

 

VII. NAGRODY

22.     Nagrodami w plebiscycie są nagrody rzeczowe dla zdobywców 1,2 i 3 miejsca - w zależności od zdobytych za SMS-y punktów, oraz nagrody pocieszeni. szczegóły podane będą w nr 21 „Życia Gostynia”.

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I ODBIÓR NAGRÓD

23.     Organizator powiadomi zwycięzców Plebiscytu o przyznaniu nagrody oraz o warunkach ich odbioru podając te informacje do wiadomości w nr 22 „Życia Gostynia”, który ukaże się 2 czerwca 2020 r.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

24.     Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po dniu 9 czerwca 2020 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

25.     Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Redakcja „Życia Gostynia”, ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń.

26.     Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27.     Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora. Jest też dostępny pod adresem www.gostynska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

28.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

29.   Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.